12-02-2024

FASHION STORY BY ELINA KECHICHEVA FOR NUMERO!

« État de grâce » : fashion story shot by Elina Kechicheva for Numero magazine on our set 3!