18-06-2020

FASHION STORY BY MARIANNE CHEMETOV!

« The obsessions » : fashion story by Marianne Chemetov for Self service magazine!